Novosti

article

Posjeta PPOV Butila

U utorak, 17.12.2019. godine u sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“ sa članovima ekoloških sekcija osnovnih škola „Nafija Sarajlić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Hasan Kaimija“ posjetili smo Postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Butilama.

Naučili smo:

  1. Najveći dio komunalnih otpadnih voda u Sarajevu prikuplja se putem kanalizacione mreže i odvodi do Postrojenja za prečišćavanje u Butilama. Ipak, dio komunalnih otpadnih voda se ispušta, bez prečišćavanja, direktno u rijeke pri čemu mogu nastati značajni negativni uticaji kao što su neugodni mirisi, pogoršanje kvaliteta vode u vodotocima i na izvorištima vode za piće, epidemije i uticaji na ljudsko zdravlje, negativni uticaji na ekosisteme u vodotocima i slično.
  2. Zadatak prečišćavanja otpadnih voda je da se ukloni zagađenje otpadne vode do te mjere da se obrađena voda može ispuštati u recipijent bez štetnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.
  3. Glavni zadaci rada postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda su:

    Uklanjanje značajnih količina pijeska (sitnijeg i krupnijeg);

    Uklanjanje značajnih količina mulja;

    Uklanjanje sitnih suspendiranih čestica;

    Uklanjanje masti i ulja;

    Uklanjanje toksičnih materija koje se vežu za suspendirane čestice;

    Smanjenje fekalnih koliformnih bakterija;

    Smanjenje nivoa toksičnih hemikalija;

    Reguliranje pH vrijednosti u rijekama;

    Očuvanje habitata, flore i faune, očuvanje migracionih tokova ptica;

    Pozitivan uticaj na javno zdravlje i slično.

 4. Prečišćavanje otpadnih voda se sastoji najčešće od 4 faze: predtretman, primarno, sekundarno i tercijarno prečišćavanje.

Također, naučili smo da radnici u Postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda nailaze na različite probleme zbog nemarnog odnosa građana koji u kanalizaciju bacaju različite vrste otpada kao što je: plastična ambalaža, krpe, maramice, krupni komadi krutog otpada, hemikalije i slično. Zbog nesavjesnog postupanja građana, otežava se rad radnicima na postrojenju, ali i povećava rizik za stvaranje problema u radu i pravilnom funkcioniranju postrojenja.

Zbog toga je veoma važno da udruženim snagama širimo znanje i jačamo svijest o važnosti vode za našu životnu okolinu i da otpad bacamo na za to predviđena mjesta, a ne u kanalizaciju, potoke, rijeke, ulice, parkove i sl.

 

UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U NAŠOJ ZAJEDNICI

ZAŠTITIMO NAŠU ŽIVOTNU OKOLINU!

#ReLOaD #ReLOaDBiH #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan #opcinacentar#OSSilvijeStrahimirKranjcevic #OSHasanKaimija #OSNafijaSarajlic #ekopak #kjkprad #coor