Novosti

article

Posjeta deponiji Smiljevići

U četvrtak, 19.12.2019. godine u sklopu projekta „Čuvajmo okoliš zajedno – učimo, djelujmo i pokrenimo promjene u Općini Centar“ sa članovima ekoloških sekcija osnovnih škola „Nafija Sarajlić“, „Silvije Strahimir Kranjčević“ i „Hasan Kaimija“ posjetili smo RCUO Smiljevići.

Naučili smo:

Zbrinjavanje otpada u Kantonu Sarajevo je djelatnost od općeg interesa za sve stanovnike i vrši se na način kojim se obezbjeđuje najmanje rizik za zdravlje ljudi i okoliša kontrolom i mjerama smanjenja:

  1. Zagađenja voda, zraka i zemljišta;
  2. Opasnosti po biljni i životinjski svijet;
  3. Opasnosti od nastajanja nesreća, eksplozija ili požara;
  4. Negativnih uticaja na predjele;
  5. Nivoa buke i neprijatnih mirisa.

Na RCUO Smiljevići postoji: reciklažno dvorište, sortirnica otpada, deponijske plohe za odlaganje otpada, postrojenje za prečišćavanje procjednih voda, sistem za otplinjavanje i kafilerija sa jamama grobnicama.

Da bi radnici KJKP RAD i uposlenici RCUO Smiljevići uspješno obavljali svoj posao potrebno je da se i građani edukuju o pravilnom načinu odlaganja otpada, da poštuju pravila i samo na taj način je moguće da našu okolinu održimo čistom i zdravom.

Šta građani mogu uraditi: (1) razdvajati otpad u svojim domaćinstvima i pravilno odlagati u posude/kontejnere/kante i na za to predviđena mjesta; (2) čitati i postupati po uputstvima na info-tablama, posudama/kontejnerima/kantama; (3) odvajati otpad na „zelenim otocima“ ili odvoziti selektirani otpad na reciklažno dvorište; (4) podizati svijest, edukovati se i prenositi znanje na druge subjekte o pravilnom postupanju sa otpadom; (5) prijavljivati eko-redarima i inspekciji sve nepravilnosti i nepropisno odlaganje otpada.

UČIMO, DJELUJMO I POKRENIMO PROMJENE U NAŠOJ ZAJEDNICI

ZAŠTITIMO NAŠU ŽIVOTNU OKOLINU!

#ReLOaD #ReLOaDBiH #LokalnaDemokratija #ZapadniBalkan #opcinacentar#OSSilvijeStrahimirKranjcevic #OSHasanKaimija #OSNafijaSarajlic #ekopak #kjkprad #coor