Projekti

article

Rad SECO grupe u oblasti okoliš, energija i transport

U skladu sa IPA regulativom, obaveza država korisnica pomoći je da u procesima konsultacija obezbjedi i učešće civilnog društva u planiranju EU pomoći. Iz tog zadatka proističe i potreba izgradnje institucionalnih mehanizama za proces konsultacija sa civilnim društvom u BiH.

TACSO BiH je u decembru 2012 (konferencija u Sarajevu) pokrenuo razmjenu iskustava učešća civilnog društva u procesima konsultacija u programiranju i monitoringu IPA iz Republike Srbije vezanu za uspostavu SECO grupa (SEctoral COnsultative mechanism), koje čine udruženja iz pojedinih sektora i koja koordiniraju svoje aktivnosti u konsultativnom procesu samostalno. Do sada je na ovu temu održana trodnevna radionica u junu 2013. godine od strane TACSO BiH, a u oktobru 2013. godine Direkcija za evropske integracije BiH organizirala je Informativni forum o procesu uspostave institucionalnih mehanizama za konsultacije sa organizacijama civilnog društva za potrebe programiranja IPA II (2014–2020).

Organizacije civilnog društva (OCD), učesnice radionice o SECO mehanizmu u junu 2013. godine iz sektora okoliš, energija i transport (Udruženje „Aarhus centar u BiH“, Sarajevo; Centar za okolišno održivi razvoj, Sarajevo; Eko element, Bugojno i Centar za životnu sredinu, Banjaluka) formirale su grupu udruženja koja žele da pokrenu proces koordinacije OCD iz čitave BiH, koje žele da učestvuju u ovom procesu. U okviru radionice navedena udruženja su predstavila svoj prijedlog SECO mehanizma za uključivanje OCD u konsultacije za IPA II programiranje u okviru kojeg je planirano formiranje Foruma OCD koji bi imao Sekretarijat koji komunicira sa OCD i prema drugim akterima u procesu. Oformile bi se i 3 radne grupe (podsektori: okoliš, energija i transport), koje su značajne u strukturi mehanizma. Predviđeno je postojanje Savjeta eksperata koga čine eksperti ne samo iz civilnog sektora nego i iz drugih sektora i akademske zajednice. Na istoj radionici navedena udruženja su napravila plan aktivnosti do kraja 2013. godine i podijelila međusobno odgovornosti: formiranje baze podataka o OCD u sektorima okoliš, energija i transport, na osnovu postojećih baza podataka o OCD; distribucija zapisnika sa ove TACSO radionice svim OCD; formiranje email liste aktivnih OCD; izrada, distribucija i obrada upitnika zainteresiranih OCD.

S velikim zadovoljstvom navedena SECO grupa udruženja konstatuje da je uradila planirane aktivnosti. Jedna od planiranih aktivnosti za formiranje SECO grupe u oblasti okoliš, energija i transport bio je poziv svim udruženjima koja žele da se priključe SECO grupi. Napravljen je upitnik koji je trebao pomoći da se sagledaju interesi i kapaciteti OCD koja izraze interes da budu dio SECO grupe. Upitnik je 16. decembra 2013. poslat na adrese preko stotinu OCD. Rok za dostavu popunjenih upitnika bio je 1. februar 2014. godine. Ukupno se prijavilo 27 OCD iz sektora okoliš, energija i transport, a koje su iskazale interes za učešće u SECO grupi.

Na junskoj radionici utvrđeno je da je stepen znanja OCD o procesu programiranja IPA II u BiH, kao i znanje OCD o institucijama koje učestvuju u procesu programiranja IPA u BiH, te poznavanje procesa pristupanja zemlje kandidata za članstvo u EU i poznavanje EU politika i standarda na niskom nivou. Zato bi bilo od velike važnosti organizirati obuku zainteresiranih OCD, kako bi se njihovi kapaciteti ojačali u cilju aktivnijeg učešća u planiranju i praćenju IPA II sredstava pretpristupne pomoći EU. Obzirom da je proces planiranja i praćenja IPA II sredstava pretpristupne pomoći EU prilično zahtjevan, SECO grupu će u početku činiti dvije grupe OCD. Jednu grupu OCD će činiti ona udruženja koja imaju dovoljna znanja da direktno učestvuju u konsultacijama o IPA II, dok će drugu grupu čini udruženja koja trenutno nemaju dovoljno znanja o IPA II procesu, ali koja su zainteresirana da ta znanja unaprijede kako bi mogli da se uključe u proces konsultacija.

U međuvremenu, 4 OCD su, ispred SECO grupe, aplicirale na poziv inicijativama, mrežama, savezima i koalicijama OCD a koji je objavila TACSO kancelarija u BiH.

TACSO BiH će u narednom periodu podržati 4 inicijative, od kojih je i inicijativa SECO grupe za okoliš, energiju i transport u BiH -Tematska radionica „Uspostava SECO grupe za okoliš, energiju i transport“ (za više informacija pogledati na: http://www.tacso.org/news/training-opp/?id=10547). Zbog prirodne nepogode koja je zadesila BIH, početak svih podržanih aktivnosti od strane TACSO BIH se prolongira za septembar 2014. godine.

Za sve dodatne informacije o SECO grupi za okoliš, energiju i transport možete nam pisati na secokolis@gmail.com

Pridruži se akcijama

Ukoliko želiš volontirati u COOR-u pošalji nam svoje podatke i mi ćemo te kontaktirati.

Učestvuj u akcijama

Doniraj

Podrži rad COOR-a donacijom.


Doniraj COOR-u

Pošalji poruku