Projekti

article

Istraživanje mogućnosti za introdukciju autohtonih biljnih vrsta u kamenolomu Ribnica

 ”Živi svijet kamenoloma” je naziv međunarodnog takmičenja koje organizira HeidelbergCement Group.COOR se prijavio na takmičenje sa projektom „Istraživanje mogućnosti za introdukciju autohtonih biljnih vrsta u kamenolomu Ribnica“.

Osnovni cilj projekta je bio dati uvid u trenutno stanje vegetacije unutar eksploatacijskog polja Ribnica, kao i njegove bliže okoline kako bi se odabrale vrste koje su najpogodnije za introdukciju.

Kamenolom Ribnica se nalazi na otprilike 7 km sjeverozapadno od grada Kaknja na nadmorskim visinama od 405 do 685 m.n.v. Ukupno su urađena tri terenska obilaska područja kamenoloma i njegove bliže okoline. Obilazak lokacija je proveden metodom linearnog transekta sa usputnim zadržavanjima u svrhu sakupljanja biljaka. Determinacija biljnih vrsta kao i određivanje flornih elemenata i životnih formi biljaka vršeno je korištenjem stručne literature.

Istraživanjima je ukupno identificirano 148 biljnih vrsta. Unutar područja kamenoloma i njegovih rubnih dijelova ukupno je identificirano 79 biljnih vrsta, dok je na prostoru bliže okoline kamenoloma Ribnica ukupno evidentirano 69 vrsta biljaka.

Analizom spektra flore područja kamenoloma Ribnica i njegovih rubnih dijelova, konstatovano je sedam grupa životnih formi, dok je u bližoj okolini kamenoloma, konstatovano pet grupa životnih formi. Unutar prostora kamenoloma Ribnica ukupno su evidentirana 33 različita florna elementa biljaka, a 27 flornih elemenata u njegovoj bližoj okolini.

Analiza odnosa biljnih vrsta prema različitim ekološkim faktorima (svjetlost, temperatura, kontinentalnost, vlažnost, količina nutrijenata u tlu), pokazala je veliku međusobnu sličnost između biljnih vrsta unutar i izvan kamenoloma.

Provedene analize i izvedeni zaključci pokazali su da je većina biljnih vrsta iz okoline kamenoloma Ribnica moguće introducirati u prostor kamenoloma.

Više o cjelokupnom projektu “Živi svijet kamenoloma” kao i o svim projektima koji učestvuju u takmičenju može se naći na http://www.quarrylifeaward.com/.

Pridruži se akcijama

Ukoliko želiš volontirati u COOR-u pošalji nam svoje podatke i mi ćemo te kontaktirati.

Učestvuj u akcijama

Doniraj

Podrži rad COOR-a donacijom.


Doniraj COOR-u

Pošalji poruku